Privacy Verklaring – Het Kind en Jij

In deze privacy verklaring leg ik graag uit hoe Het Kind en Jij omgaat met jouw persoonsgegevens.

Allereerst: Het Kind en Jij is gevestigd aan Ds. van Couwenhovelaan 134, 2661 BJ Bergschenhoek, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Wil je contact met me opnemen? Dan vind je hieronder mijn contactgegevens:

Het Kind en Jij

Ds. van Couwenhovelaan 134

2661 BJ Bergschenhoek

+31 6 30715315

info@hetkindenjij.nl.

 

1.    Persoonsgegevens die ik verwerk

Het Kind en Jij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt, bijvoorbeeld via de website.

1.1 Dienstverlening/Coaching

Als je gebruik maakt van mijn diensten, dan vraag ik je om een inschrijfformulier in te vullen. De gegevens die je hierop achterlaat gebruik ik om mijn dienstverlening zo goed mogelijk op jouw persoonlijke situatie af te stemmen. Ook kan het zijn dat ik je bepaalde documenten per post toestuur.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk :

– Voor- en achternaam;

– Geslacht;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– Bankrekeningnummer;

– E-mailadres;

– Persoonlijke informatie over (jouw relatie tot) jouw kind(eren), waaronder tevens hun namen en leeftijden, gegevens omtrent gezondheid (bijvoorbeeld over jouw bevalling, over medicijngebruik) en die specifiek zien op de ontwikkeling van jou als ouder, jouw kind(eren) en jullie ontwikkeling tot elkaar alsook gegevens omtrent godsdienst;

– Overige persoonsgegevens die van belang zijn om jou goede dienstverlening te kunnen bieden, zoals de hulpvraag die je hebt.

Via het intakeformulier vraag ik jouw toestemming voor het gebruik van de gegevens omtrent jouw gezondheid, dan wel de gezondheid van jouw kinderen alsook jouw geloofsovertuiging. Je bent niet verplicht deze informatie te verstrekken en je kunt jouw toestemming ieder moment intrekken.  Ik zal die gegevens dan niet verder gebruiken.

Tijdens de coaching zal ik zo min mogelijk informatie opschrijven maar treden we vooral met elkaar in gesprek. Op die manier verwerk ik zo min mogelijk (gevoelige) gegevens van jou en/of jouw gezin.

1.2 Contact

Als je contact met mij opneemt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, dan verwerk ik de gegevens die je aan mij verstrekt. Dit zijn in principe, afhankelijk van welke gegevens je verstrekt:

– Jouw naam;
– Jouw e-mailadres; en
– Jouw hulpvraag.

1.3 Nieuwsbrief

Als je een klant van mij bent, ontvang je ook mijn nieuwsbrief tenzij je hebt aangegeven deze niet te willen ontvangen (bijvoorbeeld via de chat). Je kunt je ieder moment van de nieuwsbrief afmelden door op de link in de e-mail te klikken.

1.4 Website

Als je op mijn website bent, dan kan ik ook informatie van jou opslaan. Dit hangt er ook vanaf welke cookies je accepteert. Ik kan in meer of mindere mate jouw activiteiten op de website zien. Meer informatie hierover lees je in het kopje over cookies.

1.5 Online leeromgeving

Je kunt op mijn website een account aanmaken om zo toegang te krijgen tot een online leeromgeving. Hiervoor maak je een gebruikersnaam en wachtwoord aan.

Je kunt daar documenten downloaden voor eigen gebruik. Ook kun je hier video’s bekijken.

2.   Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Het Kind en Jij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Contact met jou op te kunnen nemen (gerechtvaardigd belang);
– Mijn dienstverlening op jouw hulpvraag af te stemmen (overeenkomst en toestemming voor gevoelige persoonsgegevens);
– Mijn dienstverlening te verlenen (overeenkomst en toestemming voor bijzondere persoonsgegevens);
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten (gerechtvaardigd belang);
– Het afhandelen van jouw betaling (overeenkomst); Verzenden van onze nieuwsbrief;  

– Je een online leeromgeving aanbieden waarmee je kunt inloggen met een persoonlijk account (overeenkomst);

– Het analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren (gerechtvaardigd belang); en

– gegevens die ik wettelijk gezien verplicht ben te verwerken, bijvoorbeeld voor mijn belastingaangifte (wettelijke plicht).

3.   Geautomatiseerde besluitvorming

Het Kind en Jij neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

4.    Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Het Kind en Jij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– E-mails/contactformulieren: 2 jaar tot het laatste contact.
– Intakeformulieren: 2 jaar tot het laatste contact.
– Facturen: 7 jaar
– Cookies: zie schema cookies

5.   Delen van persoonsgegevens met derden

Ik behandel jouw gegevens vertrouwelijk. Het gaat immers om gevoelige gegevens van zowel jou als jouw kind(eren). Deze gegevens zal ik alleen delen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Kind en Jij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6.   Cookies

Het Kind en Jij gebruikt functionele en analytische. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Het Kind en Jij gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Ook gebruik ik analytische cookies. Hiervoor gebruik ik Google Analytics. Met Google heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten, jouw IP-adres wordt gedeeltelijk gemaskeerd en Google mag jouw IP-adres niet delen of voor andere diensten gebruiken (tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven). De privacyverklaring van Google is hier te lezen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

7.   Hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig

Het Kind en Jij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is onder andere de website beveiligd met een SSL certificaat. Dat betekent dat jouw gegevens versleuteld worden verzonden.

 

8.   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van jouw privacy.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Kind en Jij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetkindenjij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan ik vragen om aanvullende informatie. Hiermee voorkom ik dat ik jouw gegevens zonder meer deel met een derde of verwijder zonder dat jij hiertoe opdracht hebt gegeven.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Als ik deze termijn niet red zal ik uitstel aankondigen en dit ook motiveren.

9.   Klachten

Hopelijk ben je tevreden met hoe ik omga met jouw persoonsgegevens. Mocht je een klacht hebben, dan verzoek ik je dit eerst bij mij te melden. Als je niet tevreden bent met de uitkomst hiervan, heb je het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

10. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan wijzigen. De meest recente versie staat steeds op mijn website. Ik verzoek je deze website daarom regelmatig te raadplegen.

 

Versie december 2021