Algemene Voorwaarden – Het Kind en Jij

 

Artikel 1 Partijen en begrippen

 1. Klant: de persoon of personen aan wie Het Kind en Jij haar diensten.
 2. Het Kind en Jij: is een eenmanszaak en als Het Kind en Jij in geschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam in het handelsregister onder nummer 83510710. Het Kind en Jij levert diensten in het kader van opvoedondersteuning en persoonlijke ontwikkeling in de vorm van (on-line)trainingen, workshops persoonlijke coaching, berichten zoals blogs, video’s etc via sociale media en haar website.
 3. Opdrachtgever: de persoon of instantie of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht tot levering aan Het Kind en Jij. heeft verstrekt. De opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de geleverde dienstverlening van Het Kind en Jij. De opdrachtgever (de te factureren entiteit) en de klant (zij die de dienst ervaart) kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn.
 4. Derden: Het Kind en Jij kan naar eigen inzicht haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren.
 5. Opdracht: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Het Kind en Jij en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst.
 6. Opdrachtsom: het totaalbedrag van de opdracht zoals overeengekomen in de getekende opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website of die genoemd is in de door opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of gedaan programmavoorstel.
 7. Opdrachtbevestiging: iedere schriftelijk bevestiging, zijnde een voor akkoord getekende offerte, een voor akkoord getekend inschrijf- of aanmeldingsformulier, een voor akkoord getekende aanbieding of enig ander document, waaruit het aanbod en de bevestiging van de opdracht door de Opdrachtgever blijkt. 

Artikel 2 Toepasselijkheid en gehele overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Het Kind en Jij.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door Het Kind en Jij voor uitvoering van de opdracht derden betrokken worden.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij door Het Kind en Jij aanvaard en schriftelijk bevestigd.
 4. De Opdrachtgever kan uitsluitend Het Kind en Jij aanspreken uit hoofde van de Opdracht. Partijen zijn beide onafhankelijke contractspartijen en zijn niet aan te merken als elkanders vertegenwoordiger, distributeur, partner, mede-eigenaar of vermogensbeheerder.
 5. Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden vervallen dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wel van toepassing. Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zoveel mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 6. Het Kind en Jij is ten allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Het Kind en Jij

Artikel 3 Offertes en verlenen van de opdracht

 1. De door Het Kind en Jij gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Het Kind en Jij is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. Het Kind en Jij mag zonder nader onderzoek of nadere controle ervan uitgaan dat de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens juist, volledig en rechtmatig zijn en dat Het Kind en Jij daar gebruik van mag maken
 3. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever
 4. Een opdracht kan (ook) online geboekt worden via de website van Het Kind en Jij. In dat geval komt de Overeenkomst tot stand nadat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting en de overige gestelde voorwaarden heeft voldaan.
 5. Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door Het Kind en Jij genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met Het Kind en Jij. overeengekomen dienstverlening.
 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Het Kind en Jij het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 7. Als er vanuit de opdrachtgever behoefte ontstaat om tussentijds de opdracht of de uitvoering daarvan te wijzigen dan zal Het Kind en Jij de beoogde aanpassingen, indien mogelijk, doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor een aparte schriftelijke opdracht vereist is, als meerwerk worden gefactureerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft zich, door het geven van opdracht tot wijziging van de opdracht, op voorhand akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.

Artikel 4 Duur en afsluiting van de opdracht

 1. De duur van de opdracht hangt af van de vorm van coaching of training en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zo mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies e/o bijeenkomsten gegeven.
 2. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan klant geen aanspraak meer maken op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals overgebleven coaching uren en toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat benodigde informatie, documenten en gegevens, waarvan Het Kind en Jij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Het Kind en Jij worden verstrekt. Indien Het Kind en Jij daarom vraagt wordt door de Opdrachtgever kosteloos een werkruimte met voldoende werkend internet beschikbaar gesteld.
 2. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Het Kind en Jij zijn verstrekt, heeft Het Kind en Jij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Kind en Jij.

Artikel 6 Verplichtingen Het Kind en Jij

 1. Het Kind en Jij zal de werkzaamheden naar haar beste vermogen uitvoeren. Het Kind en Jij heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting wat betekent dat Het Kind en Jij niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

Artikel 7 Tarieven

 1. De gehanteerde tarieven door Het Kind en Jij worden in de offerte steeds duidelijk vermeld.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

 1. De kosten voor geleverde diensten Het Kind en Jij worden door Het Kind en Jij door middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Daarbij staat het Het Kind en Jij. vrij om het hele bedrag van de opdracht in één termijn in rekening te brengen of de opdrachtsom in deeltermijnen te factureren. Ook kan worden overeengekomen dat (een gedeelte van) de opdrachtsom als voorschot wordt gefactureerd.
 2. Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum bij Het Kind en Jij overgemaakt te zijn, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Indien er sprake is van een online boeking via de website van Het Kind en Jij geldt dat betalingen direct bij het sluiten van de Overeenkomst en via online betaalmiddel iDEAL dienen te geschieden. 
 4. Indien partijen – in afwijking van hetgeen bepaald in lid 2 van dit artikel – betaling in termijnen zijn overeengekomen, geldt dat de eerste betaling voor de start van de opdracht moet zijn voldaan, en Opdrachtgever daarna de factuur voor iedere volgende termijn conform hetgeen bepaald in lid 2 van dit artikel dient te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
 5. Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde betaaltermijn is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Het Kind en Jij over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, alsmede de door Het Kind en Jij gemaakte buitengerechtelijke kosten. 
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Het Kind en Jij en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Het Kind en Jij onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 9 Intellectuele eigendom

 1. Op alle door Het Kind en Jij ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door Het Kind en Jij verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal.
 2. Alles wat door Het Kind en Jij is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van Het Kind en Jij. Dat geldt ook voor de door Het Kind en Jij uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Het Kind en Jij.

Artikel 10 Opschorting en opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, Als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.
 2. Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Het Kind en Jij toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.
 3. Het Kind en Jij is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden of op te zeggen, indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van Het Kind en Jij om schadevergoeding te vorderen. 
 4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, staat het Het Kind en Jij vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Het Kind en Jij op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Annuleringsvoorwaarden opdrachten

 1. Indien Opdrachtgever op enig moment voorziet dat de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient Opdrachtgever Het Kind en Jij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
 2. Opdrachtgever kan een afspraak voortkomend uit een traject tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Indien de afspraak op maandag ingepland staat, dient Opdrachtgever zich uiterlijk de vrijdag ervoor bij Het Kind en Jij af te melden. Het Kind en Jij en Opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe afspraak inplannen.
 3. Opdrachtgever kan een afspraak, niet voortkomend uit een traject, tot 3 werkdagen voorafgaand aan de afspraak kosteloos annuleren.
 4. Indien tot annulering is overgegaan door Opdrachtgever, zonder hierbij rekening te houden met de termijn zoals genoemd in lid 2 en/of 3heeft Het Kind en Jij recht op vergoeding van de volledig kosten.
 5. Het Kind en Jij is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen afspraken te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen naar een ander tijdstip of een andere locatie. Het Kind en Jij zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
 6. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, Als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.
 7. Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Het Kind en Jij toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.
 8. Als een deelnemer / klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen dan kan deze opengevallen plaats, na vooraf overleg met en toestemming van Het Kind en Jij ingevuld worden door een andere kandidaat. Als invullen van de opengevallen plaats niet mogelijk is dan wordt aan opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders
 9. Het Kind en Jij mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan Het Kind en Jij toe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van Het Kind en Jij verwacht kan worden. Het Kind en Jij behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

Artikel 12 Annuleringsvoorwaarden online geboekte opdrachten

 1. Een Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf (zijnde een consument), heeft de mogelijkheid de Overeenkomst met betrekking tot online geboekte opdrachten, in afwijking van het bepaalde in artikel 10.1, zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de opdracht bevestiging door Opdrachtgever.
 2. Wanneer Opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de boekingsbevestiging, kenbaar te maken aan Opdrachtgever. Het kenbaar maken dient Opdrachtgever te doen middels het sturen van een e-mail naar info@hetkindenjij.nl, waarin Opdrachtgever aangeeft van het herroepingsrecht gebruik te willen maken.
 3. Indien Opdrachtgever na afloop van de in lid 1 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de aankoop een feit.

Artikel 13 Overmacht

 1. Geen van de partijen is aansprakelijk voor niet-nakoming of niet-tijdige nakoming van hun verplichtingen, indien dit direct of indirect het gevolg is van omstandigheden of oorzaken die buiten hun redelijke invloedssfeer zijn gelegen.
 2. Het Kind en Jij kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, hebben beide partijen de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Het Kind en Jij tot aan dat moment te voldoen. Het Kind en Jij is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren.

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Het Kind en Jij verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Met uitzondering van bekendmaking aan de eigen juridisch adviseurs doch dan uitsluitend ten behoeve van het winnen van juridisch advies ten aanzien van de eigen rechtspositie jegens de Opdrachtgever.
 2. Conform bovenstaande rapporteert Het Kind en Jij niet aan derden over Het Kind en Jij, tenzij Opdrachtgever vooraf schriftelijk heeft ingestemd met openbaarmaking of kennisgeving aan een derde.
 3. Bovenstaande lijdt uitzondering voor zover bekendmaking vereist is bij of krachtens de wet op grond van civiel-, straf- of administratiefrechtelijke procedures.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacy verklaring van Opdrachtgever, waarin alle relevante informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Het Kind en Jij staat opgenomen, is in te zien op www.hetkindenjij.nl/privacyverklaring

Artikel 15 Bijzondere bepalingen

 1. Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke door aanbod en aanvaarding tot stand zijn gekomen en die afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan vóór op deze algemene voorwaarden.
 2. Het Kind en Jij behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training of workshop die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de workshop of training verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen aan Het Kind en Jij van de volledige opdrachtsom.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Het Kind en Jij, haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is toegebracht door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Het Kind en Jij geleverde dienstverlening.
 2. Het Kind en Jij is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde dienstverlening. Het Kind en Jij rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 6).

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Opdracht, met inbegrip van alle aangelegenheden die daarmee verband houden, en op de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen trachten geschillen of vorderingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht voortvarend door middel van onderhandelingen tot een. oplossing te brengen.
 3. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

 

Versie december 2021